yalasoo! ཡིས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ཤན་སྦྱར་གྱི་དྲ་ཐོག་ཚིག་མཛོད་འདི་ཕུལ་ཡོད། དྲ་ཐོག་ཚིག་མཛོད་འདིས་བོད་རྒྱ་དབྱིན་སྐད་ཡིག་གང་ཞིག་ཞིག་བེད་སྤྱོད་ནས་འཚོལ་ཐུབ་པ་དང་། འཚོལ་འབྲས་ནི་སྐད་ཡིག་གཞན་དག་གི་ཐོག་ནས་མཐོང་ཐུབ་གྱི་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་རྒྱག་པའི་བོད་ཡིག་ནི་ངེས་པར་དུ་རྒྱལ་སྤྱིལ་ཚན་ལྡན་ཨང་སྒྲིག་ཡིག་རྟགས་ཚོགས་སྤྱི་Unicode ནང་གི་བོད་ཡིག་ཡིན་དགོས། ཁྱེད་ཀྱི་རྩིས་འཁོར་རྒྱུད་ཁོངས་དང་བཤར་ཆས་ནི་ངེས་པར་དུ་Unicode བོད་ཡིག་སྒྲིག་གཅོད་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་དགོས། རྒྱུད་ཁོངས་དེ་དག་ནི་ Windows Vista དང་ Windows 7 Macintosh 10.5 ད་དུང་འདི་ཚོའི་རྗེས་སུ་ཐོན་པའི་རྒྱུད་ཁོངས་གསར་པ་བཅས་རེད།

 
 
 

 

 

སྒང་གི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཡི་གེ་རྒྱག་རོགས།

 Copyright  ©  2015  yalasoo!   All rights reserved.

 

 

Tsumachu 
Betsu 
Uchen Sutung 
Drutsa 
Uchen Sarchen 
Uchen Sarchung 
Chuyig 
Uchen Suring 
Tsutong 
Tsuring