ཇོ་མོ་གླང་མའི་བོད་ཡིག་འགྱུར་འབྲི་མཐེབ་གཞོང་ནི་ཀྲུང་གོ་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་འབྲི་འགྱུར་ལ་རྟེན་ནས་གསར་གཏོད་བྱས་པའི་བོད་ཡིག་མཐེབ་གཞོང་ཅིག་ཡིན། མཐེབ་གཞོང་དེའི་ཁྱད་ཆོས་ཆེ་ཤོད་ཞིག་ནི་དེས་རྒྱལ་ནང་དང་རྒྱལ་ཕྱིའི་བོད་ཡིག་འགྱུར་འབྲི་བྱེད་ཐབས་རྣམས་ལ་རྟེན་ནས་བོད་ཡིག་རྒྱག་ཐུབ་པ། སྤྱོད་མཁན་གྱིས་བོད་ཡིག་འགྱུར་འབྲི་བྱེད་ཐབས་གང་འདྲ་ཞིག་རྒྱུས་ཡོད་ན། ཁྱེད་རང་གིས་རྩིས་འཁོར་ནང་ལས་སླ་པོས་བོད་ཡིག་ནང་འཇུག་བྱེད་ཐུབ་པ། མཐེབ་གཞོང་དེ་ནི་ཡིག་གཅིག་ལ་མཐེབ་གཅིག་ནང་འཇུག་བྱེད་སྟངས་ཡིན་པས། མཐེབ་གཞོང་གང་ཞིག་བློ་ལ་ངེས་མེད་དགོས་པ། ཇོ་མོ་གླང་མའི་བོད་ཡིག་འགྱུར་འབྲི་མཐེབ་གཞོང་གི་ཁྱད་ཆོས་གཉིས་པ་ནི། དེས་ནང་འཇུག་པའི་བོད་ཡིག་ཡིག་རྟགས་ནི་ཀྲུང་གོའི་ཡིག་རྟགས་ཀྱི་ཨང་སྒྲིག་གི་ཚད་གཞི་ GB13000 ནང་གི་བོད་ཡིག་ཡིག་རྟགས་ཀྱི་ཨང་སྒྲིག་དང་། དེ་དང་གཅིག་འགྱུར་ཡིན་པའི་རྒྱལ་སྤྱི་ཚད་གཞི་བོད་ཡིག་ཡིག་རྟགས་ཀྱི་ཨང་སྒྲིག་ ISO10646 དང་ Unicode ནང་གི་བོད་ཡིག་ཡིག་རྟགས་ཡིན། ཇོ་མོ་གླང་མའི་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་དེ་དག་གིས་བོད་ཡིག་གང་འདྲ་ཞིག་དང་དམིགས་གསལ་གྱི་བོད་ཡིག་ཡིག་རྟགས་ཚང་མ་ལས་སླ་པོའི་ངང་ནང་འཇུག་བྱེད་ཐུབ་པས།

ཇོ་མོ་གླང་མའི་བོད་ཡིག་འགྱུར་འབྲི་མཐེབ་གཞོང་ནི་བཀོལ་སྤྱོད་རྒྱུད་ཁོངས་ Windows Vista དང་ Windows 7 ནང་འཇུག་དགོས།

ཇོ་མོ་གླང་མའི་བོད་ཡིག་འགྱུར་འབྲི་མཐེབ་གཞོང་འདི་ནས་ཕབ་ལེན་བྱས་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་པ།

སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་སྟངས།

༡ ཁྱེད་རང་གི་ Windows བཀོལ་སྤྱོད་རྒྱུད་ཁོངས་ལ་རྟེན་ནས་ཡིག་ཁུག་ཞིག་གདམ་ནས་ཁ་འབྱེད།
༢ ཡིག་ཁུག་དེའི་ནང་གི་སྒྲིག་འཇུག་སྣེ་སྟོན་ཡིག་ཆ་ཀློག
༣ ཡིག་ཆ་ནང་གི་སྒྲིག་འཇུག་སྣེ་སྟོན་ལ་རྟེན་ནས་ཇོ་མོ་གླང་མའི་བོད་ཡིག་འགྱུར་འབྲི་མཐེབ་གཞོང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད།

ཇོ་མོ་གླང་མའི་བོད་ཡིག་འགྱུར་འབྲི་མཐེབ་གཞོང་།® དཔར་གཞི་གཉིས་པ།
བཟོ་མཁན། བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་དང་དབང་གྲགས་སྐྱབས།
པར་དབང་། © 2009-2010 ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས།

 

Copyright  ©  2020  yalasoo!   All rights reserved.


གཡས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དེ་ཚོ་Windows ནས་ལྟ་དགོས།


 

 

Tsumachu 
Betsu 
Uchen Sutung 
Drutsa 
Uchen Sarchen 
Uchen Sarchung 
Chuyig 
Uchen Suring 
Tsutong 
Dunhuang 
Edict 
Title 
Subtitle 
Art 
Woodblock 
Horyig 
Tsuring