ཇོ་མོ་གླང་མའི་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས།

ཀུན་སྤྱོད་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་སྒྱུར་མཉེས་ཆས་འདི་ནི་སྐུ་ཞབས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གསར་བཟོས་བྱེད་པ་རེད།

ང་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱི་ཐོག་གི་བོད་ཡིག་ཚད་ལྡན་Unicode ལ་བརྟེན་ནས་བཟོ་པའི་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་གསར་པ་བཅུ་བདུན་ནི་དངོས་སུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་པས། བོད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་མཁན་གྱིས་ཡོན་མེད་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཆོག་པ། བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་གསར་པ་བཅུ་བདུན་ནི་ཇོ་མོ་གླང་མའི་དབུ་ཅན་གསར་ཆེན་དང་ཇོ་མོ་གླང་མའི་དབུ་ཅན་གསར་ཆུང་། ཇོ་མོ་གླང་མའི་དབུ་ཅན་སུག་ཐུང་། ཇོ་མོ་གླང་མའི་དབུ་ཅན་སུག་རིང་། ཇོ་མོ་གླང་མའི་འབྲུ་ཚ། ཇོ་མོ་གླང་མའི་དཔེ་ཚུགས། ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཚུགས་རིང་། ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཚུགས་ཐུང་། ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཚུགས་མ་འཁྱུག ཇོ་མོ་གླང་མའི་འཁྱུག་ཡིག ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཁ་བྱང་ཡིག་གཟུགས། ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཁ་བྱང་ཕལ་པ། ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཞབས་སྒོང་། ཇོ་མོ་གླང་མའི་མཛེས་ཡིག ཇོ་མོ་གླང་མའི་པོད་ཡིག ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཏུན་ཧོང་ཡིག་གཟུགས། ཇོ་མོ་གླང་མའི་འཁོར་ཡིག་བཅས་རེད། ཡིག་གཟུགས་འདི་ཚོ་ནི་Windows དང་ Mac, Android, Linux བཅས་ནང་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད།

ཡིག་གཟུགས་བཅུ་བདུན་ནི་འདི་ནས་ཕབ་ལེན་བྱས་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་པ།

ཡིག་གཟུགས་འདི་ཚོ་རྩིས་འཁོར་ནང་ལ་སྒྲིག་འཇུག་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་ནི་ཡིག་རིགས་གཞན་གྱི་ཡིག་གཟུགས་དང་འདྲ་བ།

ཡིག་གཟུགས་འདི་ཚོ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་དང་བསམ་འཆར་གང་ཡོད་ན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལ་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་འདྲེན་གནང་རོགས།

གློག་ཡིག་ཁ་བྱང་ tTsering@qq.com ང་ཚོས་མགྱོགས་མྱུར་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་ནས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་བཀུར་གྱི་ཡིན།

 

Copyright  ©  2020  yalasoo!   All rights reserved.


གཡས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དེ་ཚོ་Windows ནས་ལྟ་དགོས།


 

 

Tsumachu 
Betsu 
Uchen Sutung 
Drutsa 
Uchen Sarchen 
Uchen Sarchung 
Chuyig 
Uchen Suring 
Tsutong 
Dunhuang 
Edict 
Title 
Subtitle 
Art 
Woodblock 
Horyig 
Tsuring