Microsoft ཡི་ Windows Vista དང་ Windows 7 ནང་ Microsoft Himalaya ཟེར་བའི་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་གཅིག་ཡོག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཡིག་གཟུགས་དེ་ཧ་ཅང་ཆུང་ཤག

yalasoo ཡིས་གནད་དོན་དེ་སེལ་དགོས་ཆེད་དུ་ bigger_himalaya.ttf ཟེར་བའི་ཡིག་གཟུགས་ཡིག་ཆ་གཅིག་འདོན་ཡོད།

སྤྱོད་པ་པོས་འདེར་གནོན་ནས་ཡིག་གཟུགས་འདི་ཕབ་ལེན་བྱེད་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩིས་འཁོར་ནང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ན་Microsoft Himalaya ཟེར་བའི་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་དེ་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐུབ།

ཡིག་གཟུགས་འདི་རྩིས་འཁོར་ནང་ལ་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་སྟངས་ནི་ཡིག་རིགས་གཞན་གྱི་ཡིག་གཟུགས་དང་འདྲ་བ།

 

 

Copyright  ©  2020  yalasoo!   All rights reserved.


གཡས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དེ་ཚོ་Windows ནས་ལྟ་དགོས།


 

 

Tsumachu 
Betsu 
Uchen Sutung 
Drutsa 
Uchen Sarchen 
Uchen Sarchung 
Chuyig 
Uchen Suring 
Tsutong 
Dunhuang 
Edict 
Title 
Subtitle 
Art 
Woodblock 
Horyig 
Tsuring